Řízení a politika jakosti

Environmentální politika

Základním dlouhodobým cílem naší společnosti je ochrana životního prostředí. Uvědomujeme si, že naše jednání musí být v souladu s ekologií a odpovědností za společnost s ohledem na budoucí generace. Proto patří šetrné zacházení se zdroji a čistota životního prostředí mezi základní principy naší politiky.
Ochrana životního prostředí je věcí každého zaměstnance.
Naší snahou je rovněž splnit požadavky příslušných zákonů, vyhlášek a nařízení a rovněž splnit případné požadavky našich zákazníků.
Pro dosažení těchto cílů přijalo vedení společnosti ŠIMEK 96 s.r.o. následující zásady pro zajišťování EMS:

Vedení společnosti se zavazuje:

 • udržovat systém EMS tak, aby byl funkční a byl neustále zlepšován v souladu s novými poznatky z oblasti ochrany životního prostředí
 • důsledně naplňovat platné právní předpisy a jiné požadavky, které se vztahují k předmětu činnosti a k ochraně životního prostředí
 • zaměřit se na prevenci negativního ovlivnění životního prostředí
 • k šetrnému zacházení s přírodními zdroji
 • vyžadovat od svých dodavatelů aktivní přístup k ochraně životního prostředí a tento přístup kontrolovat a vyhodnocovat
 • pravidelně monitorovat a vyhodnocovat účinky vlivů vlastních činností na životní prostředí
 • trvale vzdělávat naše zaměstnance v otázkách ochrany životního prostředí a snížení rizik vzniku mimořádných událostí
 • s touto politikou seznamovat všechny zaměstnance, zákazníky a veřejnost
 • investiční záměry bude společnosti projednávat i z hlediska minimalizace vlivů na životní prostředí
 • vstřícně a účelně spolupracovat se zainteresovanými stranami, zejména s orgány státní správy

Od pracovníků společnosti vedení očekává:

 • dodržování zákonů a předpisů o ochraně životního prostředí a přesné dodržování postupů stanovených dokumentací systému EMS
 • reakci ihned, jakmile se objeví možnost poškozování životního prostředí
 • vyhledávání způsobů, jak napravit závady, předcházet problémům a neustále se zlepšovat
 • návrhy na zlepšení systému EMS

Politika jakosti

Prohlášení vedení společnosti ŠIMEK 96, spol.s r.o.
Základním dlouhodobým cílem společnosti ŠIMEK 96, spol.s r.o. je poskytovat služby vynikající kvality, které budou uspokojovat potřeby našich zákazníků a získají jejich důvěru v nás jako dodavatele.
Všichni zaměstnanci ŠIMEK 96, spol.s r.o. proto usilují o neustálé poskytování inovovaných, lepších a kvalitnějších služeb k zabezpečování současných i budoucích potřeb našich zákazníků.
Systém jakosti dle ISO 9001 je prostředkem k získání a udržení dobré pověsti, k ekonomické prosperitě společnosti a stabilizaci sociálních jistot každého pracovníka.
Pro dosažení těchto cílů přijalo vedení společnosti ŠIMEK 96, spol.s r.o. následující zásady pro zajišťování jakosti:

Vedení společnosti se zavazuje:

 • přezkoumávat politiku jakosti a systém jakosti a přijímat opatření k trvalému zlepšování
 • stanovit konkrétní cíle jakosti a kriteria pro jejich vyhodnocení
 • vytvářet podmínky ke splnění těchto cílů všem pracovníkům společnosti
 • zajistit potřebné zdroje lidské i technické pro realizaci cílů jakosti
 • provádět průběžné měření a monitorování procesů
 • zajistit měření spokojenosti našich zákazníků
 • zabezpečovat pravidelné hodnocení cílů jakosti
 • v případě nedostatků přijímat opatření k nápravě
 • vytvořit systém odměňování pracovníků za dodržování jakosti a lepšování sytému řízení jakosti
 • zajistit zvyšování kvalifikace pro všechny kategorie pracovníků

Od pracovníků společnosti vedení očekává:

 • přesné dodržování postupů stanovených dokumentací systému jakosti
 • splnění veškerých požadavků všech svých interních i externích zákazníků
 • reakci ihned, jakmile se objeví nesrovnalosti nebo jen pochybnosti, které mohou ohrozit kvalitu
 • vysokou odpovědnost za jakost, kompletnost a včasnost své práce
 • důslednou samokontrolu výsledků vlastní práce
 • vyhledávání způsobů, jak napravit závady, předcházet problémům a trvale se zlepšovat
 • návrhy na zlepšení systému jakosti