Činnost společnosti

Správa nemovitostí

Naše kvalifikovaná správa budova objektů je založena na dlouhodobé zkušennosti a orientaci v podnikání na trhu poskytování služeb vlastníkům nemovitostí, s velmi dobrou znalostí brněnského teritoria, komplexu dodavatelských specializovaných a řemeslných firem, dodavatelů a zhotovitelů.

Prvořadou snahou naší společnosti je stále zvyšovat kvalitu služeb našim klientům, k čemuž mimo jiné přispívá zvyšování interní úrovně kontroly. Samozřejmostí je práce s moderní výpočetní technikou a specializovaným programovým vybavením, vycházející z aktuálních znění právních předpisů, upravujících problematiku užívání nemovitostí, bydlení a služeb s bydlením spojených.

Cílem společnosti je stálé zkvalitňování úrovně služeb se zaměřením na klienta. Naše činnost je směrována především na kontrolu a přezkum všech vykonávaných a zajišťovaných prací a činností, ve smyslu požadavků politiky jakosti v příslušném oboru poskytovaných služeb.

Zajišťujeme správu, údržbu a bezproblémový provoz svěřených obecních nájemních domů, domů ve vlastnictví bytových družstev, domů ve spoluvlastnictví společenství vlastníků jednotek, soukromých nájemních domů a domů ve vlastnictví právnických osob. Zvláště pak nabízíme naše služby nově vznikajícím subjektům (výše uvedeným) a jsme připraveni poskytnout jim součinnost při založení právnické osoby „Společenství vlastníků jednotek“ v souladu s platnou legislativou.

Pro naše klienty vedeme kompletní agendu správy bytových a nebytových jednotek, zajišťujeme předepsané revize, opravy a provozní údržbu spravovaných nemovitostí.

Výkon správy naší společností, s důrazem na soulad s platnými zákony, vyhláškami a předpisy, spočívá především v následujících pracech a činnostech:

 • administrativní a technická evidence domů, bytových a nebytových prostor
 • evidence nájemců, vlastníků, družstevníků
 • evidence plateb, výpočet a stanovení záloh na služby poskytované s užíváním jednotlivých prostor – bytů a NP, včetně jejich vyúčtování za příslušné účetní období, s návazností na všechny aktuální úpravy v zákonných ustanoveních
 • vedení agendy dlužníků a předžalobní vymáhání dluhů a nedoplatků
 • sestavování plánu oprav – na základě stanovených podmínek z revizních zpráv a s přímým odkazem na prováděné kontroly stavebně technického stavu a využívání domovního a bytového fondu, s následným zajištěním kompletní realizace zakázky dle výběru a potřeb klienta
 • zajištění odstranění havarijních situací
 • zajištění předepsaných revizí stávajících společných zařízeních v domě
 • zajištění výběru nejvýhodnějšího pojištění domu včetně uzavření pojistné smlouvy
 • zajištění smluvních vztahů na dodávku tepla, TeV, SV(vodné a stočné), plynu, el.energie a případně dalších poskytovaných služeb
 • vytápění objektů, včetně provozování tep. zdrojů(kotelen) koncesní listina č. K/6859/02
 • zajištění externích právních služeb souvisejících s provozem objektu
 • komplexní vedení účetnictví
 • příprava daňových dokladů
 • operativní jednání s klientem
 • ostatní související práce a činnosti dohodnuté s vlastníkem domu

Pokud máte dotazy nebo připomínky, kontaktujte prosím:
J. Jandová (tel.: 549 523 954, 736 484 705, email: j.jandova(at)simek.cz)
Ing. J. Najvirt (tel.: 549 523 947, email: j.najvirt(at)simek.cz)